นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำประชาชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดขึ้น ที่ บริเวณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่เห็นชอบแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศพ. ศ. 2559-2564 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3 ช คือการ ใช้น้อย การใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์จำนวนกว่า 140 คันเพื่อทำการรณรงค์ไปทั่วพื้นที่จังหวัดพะเยา

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดพะเยากว่า 1,000 คน ร่วมในกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น