คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Foot care and Wound Care in Diabetic patient ระหว่างวันที่ 31 มกราคม –1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

จากสถานการณ์ปัจจุบัน “เบาหวาน” เป็นโรคที่พบบ่อยทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย แต่โรคแทรก ซ้อนที่เกิดกับเท้าของผู้ป่วยเบาหวานที่พบมากที่สุด คือ แผลเบาหวาน มีผู้ประมาณไว้ว่าร้อยละ 15 ของผู้ป่วยเบาหวานจะเกิดแผลที่เท้า และทำให้มีอัตราการถูกตัดเท้าสูงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 15 – 46 เท่า

การเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละปี อยู่ในช่วงประมาณ ร้อยละ 2 – 10 และแม้ว่าแผลเบาหวานโดยส่วนใหญ่ จะให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ แต่ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยเหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด ดังนั้นพยาบาลจึงมีส่วนสำคัญในการดูแลและการประเมินแผล เพื่อให้การดูแลแผลที่เท้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเท้า โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะเกิดแผลที่เท้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการAdvance Foot care and Wound Care in Diabetic patient เพื่อพัฒนาบุคลลากรสหสาขาวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ให้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานก่อนที่จะเกิดแผลที่เท้า เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ช่วยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว และการลดค่าใช้จ่ายของระบบบริการสุขภาพ

จึงขอเชิญชวน บุคลลากร สหสาขาวิชาชีพ และพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน ในสถานบริการสุขภาพที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน เข้าร่วมการอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ‭053 – 242532‬ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น