เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นายโชคดี อมรวัฒน์/นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดฯ นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดฯ สั่งการให้นายสัมฤทธิ์ สุกใส ป้องกันจังหวัดฯ จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดฯ

นำโดย นายหมวดโท พนม สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิก อส.,พนัก งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดฯ นำโดยนายอรรถนนท์ อุดคำมี หัวหน้าชุดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัดฯ,พสน.วิทยา ลัยเทคนิค, พสน.อาชีวศึกษา,พสน.เจริญราษฎร์ เข้าตรวจสอบแหล่งมั่วสุมนักเรียน นักศึก ษา ตามข้อร้องเรียนในพื้นที่ อ.เมือง/อ.สูงเม่น สรุปผลการตรวจค้นได้ดังนี้

ตรวจแหล่งมั่วสุม จำนวน 6 แห่ง พบกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา มั่วสุมบางส่วนได้หลบหนีพร้อมกับได้ตรวจรอบๆบริเวณแหล่งมั่วสุม พบยาทามาดอล/ขวดยาแก้ไอ/น้ำหวาน จำนวนหนึ่งทิ้งเอาไว้ ตรวจหอพักนักเรียน/นักศึกษา 1 แห่ง พบบุหรี่ไฟฟ้า 1 อัน และมีด 1 เล่ม คาดว่าจะใช้เป็นอาวุธ เจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบ ได้ว่ากล่าวตักเตือนกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาดังกล่าว ไม่ให้มามั่วสุมอีก พร้อมกับได้ตรวจยึดอุปกรณ์ต่างๆ และจะได้เชิญผู้ปกครองนัก เรียน/นักศึกษาฯ มาพบเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้บุตร/หลาน หลงผิดในการกระทำผิดอีกต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น