วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา ลดและคัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร

โดยเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและภายใต้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงเจตจำนงนโยบายการจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ถือปฏิบัติและดำเนินการ

ดังนี้ 1. สพม.34 และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร 2. สพม.34 และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เป็นหน่วยงานต้นแบบของภาครัฐ ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานและลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร 3. สพม.34 และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน สร้างความตระหนักและส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และสามารถนำไปขยายผลสู่ชุมชนได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น