เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา พร้อมจัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย

ซึ่งมีเป้าหมายว่า จะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็ก ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ด้านการศึกษา โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงจากนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มที่ การออกร้านของนักเรียน กิจกรรมจากคณะกรรมการนักเรียน และกิจกรรมจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น