โรงเรียนโกวิทธำรง เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้นักเรียน รู้และเข้าใจความเป็นมา รวมถึงการปลูกฝังค่านิยม ความคิด ให้เป็นเด็กดี ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริย ธรรม ตามหลักปรัชญาของโรงเรียน

กิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารวันเด็กประจำปี 2562 การมอบเกียรติบัตรคุณธรรม 8 ประการ เกียรติบัตรนักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียนจิตอาสา โดย อ.เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ, ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการ, อ.กานต์พิชชา นันต๊ะ ผู้ช่วยผู้จัดการด้านส่งเสริมการศึกษา, อ.กิตติยาภรณ์ กรโกวิท ผู้ช่วยผู้จัดการด้านงบประมาณ เป็นผู้มอบ

นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัล การตอบปัญหาความรู้ การแสดงน้องน้อยปฐมวัย ฐานกิจกรรมเกมการเล่นน้องปฐมวัย และการแสดงของคณะครูทุกระดับ เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนทุกคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น