เมื่อวันที่11 มกราคม 2562 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดบ้านการศึกษานวมินทราชูทิศ พายัพ ครั้งที่ 4 “องค์ความรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรม” ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อ.แม่ริม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพ ที่เป็นเลิศทางวิชาการทางความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวคิดการนำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรม รวมถึงเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยกิจกรรมภายในงาน ได้มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ โดยกลุ่มสาระเรียนรู้ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ นิทรรศการพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ การจัดนิทรรศการและสาธิตภูมิปัญญา โดยวิทยากรท้องถิ่น การนำเสนอทักษะและผลงานทางการวิชาการของนักเรียน การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ การแนะแนวการศึกษาต่อจากสถาบันต่างๆ การบริการตรวจสุขภาพ และอื่นๆอีกมากมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น