รองนายก “ฉัตรชัย” เผย อสม.ลำปางใช้แอปพลิเคชัน “Smart อสม.” อันดับ 1 ของประเทศ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบบัตร Smart card อสม.ให้ชมรม อสม.ลำปาง เผย อสม.ลำปางมีการใช้งาน แอปพลิเคชัน “Smart อสม.” มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

วันนี้ (16 มกราคม 2562) ที่ศูนย์แสดงสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อ.เกาะคา จ.ลำปาง พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้กำลังใจการทำงานและมอบบัตร Smart card ให้แก่ชมรม อสม. จ.ลำปางทั้ง 13 อำเภอ ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง การสร้างความเข็มแข็งของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ โดยใช้กลไกขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อําเภอ (พชอ.) คลินิกหมอครอบครัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ผ่านเกณฑ์คุณภาพเป็น รพ.สต. ติดดาว

พลเอกฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดพัฒนา อสม. 4.0 เพื่อรองรับกับบริบทปัญหาที่เปลี่ยนแปลง ตอบสนองนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยให้ อสม. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skill) ทํางานผ่านแอปพลิเคชัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีจิตอาสาและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และความมีจิตอาสา ส่งผลต่อการทํางานสาธารณสุขเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย จ.ลำปาง มีจำนวน อสม. ทั้งสิ้น 18,847 คน เป็น อสม.ที่มีการใช้งานแอพพลิเคชั่น “Smart อสม.” มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

“บัตร Smart card ที่มอบให้ในวันนี้ เพื่อให้เป็นบัตรประจำตัว อสม. มีฐานข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง เป็นทั้งบัตร ATM และบัตรชำระค่าบริการในร้านที่รองรับบัตรช่วยให้ อสม.มีความสะดวก คล่องตัวมากขึ้น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่” พลเอก ฉัตรชัยกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ให้เป็นรพ.สต.ติดดาว เป็นนโยบายสําคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิให้ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 5 ดี ได้แก่ การบริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี และประชาชนมีสุขภาพดี โดย จ.ลำปาง ที่มี รพ.สต.ทั้งหมด 141 แห่ง ได้ดำเนินการพัฒนา

โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแบบบูรณาการ ในระดับอำเภอได้แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ครบทั้ง 13 อำเภอ ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาตามส่วนขาดของ รพ.สต. จากการประเมิน ตั้งแต่ปี 2560-2561 มี รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว จำนวนทั้งสิ้น 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.20 สูงกว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งไว้ที่ ร้อยละ 25 ทั้งนี้ ตั้งเป้าพัฒนารพ.สต.ทุกแห่งให้ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ภายในปี 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!