เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธีวันครู ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีพิธีสงฆ์ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล มอบประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ที่เรียนเีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 27 ทุน

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ได้กล่าวว่าครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติ ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น