เปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ส่วนหน้าระดับจังหวัดที่ลำปาง เดินหน้าขยายฐานป้องกันรุกป่า คุมพื้นที่ 3 หวัดที่มีการลักลอบตัดและลำเลียงไม้มีค่า

รมว.ทส. เปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้าระดับจังหวัดที่ลำปาง เดินหน้าขยายฐานป้องกันรุกป่า คุมพื้นที่ 3 หวัดที่มีการลักลอบตัดและลำเลียงไม้มีค่า พร้อมปล่อยกำลังพลกว่า 800 นายลงพื้นที่ป้องกันและปราบปรามมอดไม้อย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า พร้อมปล่อยกำลงพลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากว่า 800 นาย กำลังพลเครือข่ายภาคประชาชน ทหาร และตำรวจ เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติประจำปี 2562 และรับฟัง รายงานสดการปฏิบัติงานในพื้นที่ผ่านระบบ Vedio conference เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในแต่ละพื้นที่

พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ กรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกปี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญ ของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ สำหรับปีนี้ กรมป่าไม้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดงานขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จังหวัด เพื่อเป็นการขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า เพื่อเป็นการบูรณาการในระดับจังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แพร่ น่าน กระบี่ พังงา และภูเก็ต

ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จะช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มนายทุนกลุ่มขบวนการค้าไม้มีค่าผิดกฎหมายข้ามชาติและกลุ่มผู้มีอิทธิพล รวมทั้งการเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ป่า การบุกรุก ตลอดจนการเข้าถึงประชาชนในการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ โดยการปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกันของ 3 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ของชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ และชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้

จากสถิติการดำเนินการป้องกันการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ในปี 2553 พบว่ามีการบุกรุกป่าในหลายพื้นที่ และเจ้าหน้าที่เข้าตาเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีบุกรุกป่า มากถึง 6,003 คดี ซึ่งภายหลังการเข้า มาดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง คสช. ที่ 65 และ 66/2553 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยงการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้มีการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกอย่างเด็ดขาด มุ่งเน้นไปยังกลุ่มนายทุน ส่งผลให้ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสามารถปฏิบัติงานจับกุมผู้กระทำผิดในคดีการบุกรุกป่าในปี 2561 เหลือเพียง 3,338 คดี ลดลงกว่าเดิมถึง 44% สามารถทวงคืนผืนป่าได้มากถึง 127,128 ไร่ ทั้งนี้ การขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก พป.) ส่วนหน้า จะช่วยให้การทำงานเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ ที่ยังมีไม้หวงห้ามที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มทุนส่งออกไปต่างประเทศจะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นและปราบปรามให้หมดสิ้นในพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!