เนื่องจากวันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี ซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันครู โดยสำนักงานเทศบาลเมืองน่านโดยสำนักงานเทศบาลเมืองน่านได้จัดพิธี เริ่มเวลา 07.30 น.พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยพระทอดผ้าป่า โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน / นางอนิสาบุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้นำคณะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูนอกประจำการ พร้อมใจกัน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อจากนั้นมีพิธีทางศาสนา


“จักบำเพ็ญตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดี ให้สมกับได้ชื่อว่า “ครู” ข้าพระพุทธเจ้า จักบำเพ็ญตน ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีให้สมกับได้ชื่อว่า ครู ข้าพระพุทธเจ้าจักอุทิศตนตั้งใจสั่งสอนและอบรมศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีเพื่อเป็นพลังพัฒนาประเทศชาติ ข้าพระพุทธเจ้าจักรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของคณะครูบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์แก่สังคม” พร้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการลด ละเลิกอบายมุข ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน เห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู

ในการนี้  นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน  ประธานในพิธีนำผู้แทนผู้ร่วมพิธีถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) จตุปัจจัย ไทยธรรม แด่พระสงฆ์  และได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่นด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติและเป็นเกียรติประวัติตนเองและครอบครัวด้วย และในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมตรี  ได้มอบคำขวัญวันครูประจำปี2562 ครั้งที่ 63 ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี” ซึ่งปีนี้จะเน้นให้ครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  พร้อมให้โอวาส ว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น