วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายชีวิน พัฒนคูหะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชลอน้ำตามโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2562” ในพื้นที่ อ.ปง จ.พะเยา โดยมี นายยุทธชัย จงไพศาลศิลป์ ผู้จัดการ PEA จ.พะเยา และนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นอภ.ปง กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณ


ฝายชลอน้ำดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืช เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ลดการพังทลายของดิน ลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร ลดปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำ และช่วยลดความรุนแรงของไฟป่าในฤดูแล้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการสำรวจ และคัดเลือกพื้นที่ และจัดสรรงบประมาณจัดสร้างฝายในพื้นที่ จำนวน 2 แห่งด้วยกัน คือ ลำน้ำบ้านหล่ายใหม่ และลำน้ำห้วยสะต๊อด บ้านดอนไชยป่าแขม ด้วยงบประมาณ แห่งละ 150,000 บาท และวัสดุคอนกรีตของการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาค อาทิ เสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอน ที่ชำรุดนำมาก่อสร้างฝาย

เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำในฤดูน้ำหลาก จากการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ อบต.ออย, ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน, พี่น้องชาวบ้านพื้นที่รับน้ำและหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมแรง ร่วมมือ ก่อสร้างฝาย และอำนวยความสะดวกจากการสร้างฝายจนสำเร็จ มีผู้ได้รับประโยชน์จากฝายแห่งนี้ มากกว่า 150 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรม กว่า 1,000 ไร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น