เวทีเสวนาสาธารณะ เรื่องแม่ฮ่องสอนโมเดลเสียงสะท้อนจากขุนเขา อนาคตแม่ฮ่องสอน ใครกำหนด ทุกภาคส่วนใน จ.แม่ฮ่องสอนร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ เรื่องแม่ฮ่องสอนโมเดลเสียงสะท้อนจากขุนเขา อนาคตแม่ฮ่องสอน ใครกำหนด เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ร่วมกับ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดเวทีเสวนาสาธารณะ เรื่องแม่ฮ่องสอนโมเดลเสียงสะท้อนจากขุนเขา อนาคตแม่ฮ่องสอน ใครกำหนด โดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดเวทีเสวนา ที่สวนหมอกคำ รีสอร์ท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีส่วนราชการ เอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายชาติพันธุ์ NGO จำนวนกว่า 100 คนร่วมเวทีเสวนา เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้กับสาธารณชนอีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว บนพื้นฐานของความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ประจำ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าโครงการวิจัยการสงเคราะห์ผลงานวิจัยสกว.ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า จากการทำวิจัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่า 20 ปี เห็นได้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีความร่ำรวยทั้งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น การเติบโตของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดจากการเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ตั้งแต่ในอดีตและเป็นเส้นทางมรดกประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลก สกว.จึงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนระดับฐานรากและสร้างกลไกในการจัดการเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น