วันนี้ 19 ม.ค.62 นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีประชาชนชาวบ้าน บ้านป่ากล้วยมาคอยให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีการจัดบูธแสดงสินค้าท้องถิ่นในชุมชน รวมไปถึงการแสดงต้อนรับของเด็กนักเรียน ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


โดยในปีนี้ทางอำเภอแม่สะเรียงได้คัดเลือก นายแดง พูลน้อย ผู้ใหญ่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง เป็นผู้ที่มีผลงานเด่นชัดและความพร้อมเข้าประกวดรับการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก รวมถึงการมีบทบาทใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ มีหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆ ให้เกิดความสงบสุข และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ซึ่งทางด้านกระทรวงมหาดไทยได้เห็นคุณค่าของบุคคลดังกล่าว จึงได้ให้กำลังใจ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ปี พ.ศ. 2546) ว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ 2550 เพื่อพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น