เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 300 นาย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เผยว่าการฝึกอบรมดังกล่าว ทาง อ.เชียงแสนได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุด ชรบ.เนื่องจาก อ.เชียงแสนเป็นอำเภอชายแดน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ เพื่อให้ได้ฝึกฝนภาคสนาม เรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจในการจับกุม การตรวจบุคคล ยานพาหนะ ยุทธวิธีการจับกุม การปฐมพยาบาลและผู้บาดเจ็บกรณีฉุกเฉิน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และชุดปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุจริง เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ


ร่วมแสดงความคิดเห็น