ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามข้อตกลงการรับมอบโอนระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนลำปาง ระยะ 1,2 และโครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะ 3 จากการเคหะแห่งชาติ ให้กับเทศบาลนครลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดูแลและพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับผู้อยู่อาศัยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในชุมชนการเคหะนครลำปาง ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมโครงการเคหะชุมชนนครลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น