2 ก.พ. อย่าพลาด !! ชมขบวนแห่รถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เชียงใหม่

เชิญร่วมงานมหกรรมดอกไม้ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ภายใต้แนวคิด “สุขสราญ งามบุปผา นามล้ำค่านครพิงค์” โดยขบวนแห่รถบุปผชาติจะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป บริเวณสะพานนวรัฐ

โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเชิดชูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นการจัดประเภทของรถที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน มีรูปแบบของขบวนที่สวยงาม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ชม จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดรถบุปผชาติ ไว้ 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงามและประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดรถบุปผชาติจะได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เป็นถ้วยรางวัลพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 1 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่ และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาทพร้อมโล่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญชวนหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมส่งขบวนรถบุปผชาติในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 และมีหน่วยงานที่ตอบรับแล้ว จำนวน 17 หน่วยงาน

กิจกรรมภายในงานมีการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับรอบคูเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด Chiangmai Welcome Smile โดยเริ่มปล่อยขบวนรถบุปผชาติ ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศ การแสดง การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดนางงามบุปผชาติ/นางงามบุปผชาตินานาชาติ การแสดงนาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมล้านนา ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และการแสดงดนตรีในสวน (Orchestra) ที่สวนธารณะหนองบวกหาด อีกทั้งการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมล้านนาของสถาบันการศึกษา ที่ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ

จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัตน์ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพและสวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อเชิดชูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น