เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปิด และนายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม ร่วมกันเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DIP e-learning for e-commerce)ที่ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์


นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด และการแข่งขันในระดับสากลผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://dip-sme-academy.com เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ การเพิ่มยอดขายด้วยช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจ e – commerce ซึ่งการพัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์หรือ e – learning ในครั้งนี้เน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย และมีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการก่อนยกระดับเพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์ม e – commerce ทั้งในและต่างประเทศ สู่การเพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น