เมื่อถึงคราวที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำเร็จการศึกษา พระมหากรุณาธิคุณก็ปกแผ่มาสู่บัณฑิตทุกคนอย่างถ้วนทั่ว โดยเมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นครั้งแรก (ครั้งที 1) ณ หอประชุมราชแพทยาลัยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมราโชวาทที่บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความตอนหนึ่งว่า


“… ข้าพเจ้าขอชมเชยในความอุตสาหะพยายามของท่าน และขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้รับความสำเร็จ ขอให้ทุกคนที่จะออกไปประกอบการงาน มีหน้าที่อันมีเกียรติต่อไป ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด และจงยึดอุดมคติอันสูงแห่งวิชาชีพของท่าน เป็นหลักในการทำงานทั้งพยายามขวนขวายศึกษาหาความรู้ ความชำนาญให้กว้างขวางทันสมัยอยู่เสมอเป็นนิตย์ จะได้มีความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงาน และเป็นประโยชน์แก่สวนรวมตลอดถึงประเทศชาติด้วย…”

ต่อมาในวันอังคารที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที 2 และถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดขึ้น ณ พลับพลาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต ความตอนหนึ่งว่า

“…ท่านทั้งหลายยังคงจำได้ว่าเมื่อคราวที่มาเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อสองปีก่อน ข้าพเจ้าได้พูดถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบพัฒนาบ้านเมือง และถึงความต้องการคนดีมีความรู้ด้านต่างๆ ที่จะมาเป็นผู้นำและเป็นกำลังในการนั้น ท่านทุกคนได้สำเร็จวิชาชั้นสูงแล้ว นับว่าเป็นผู้ที่ชาติบ้านเมืองต้องการ ขอให้ตระหนักในข้อนี้และจงตั้งใจทำงานในหน้าที่โดยเต็มความสามารถ…”

นับเนื่องจากนั้นมาเป็นเวลาอีกหลายสิบปีที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังความปีติยินดีเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ปกครองบัณฑิตเป็นอย่างสูงยิ่ง กระทั่งครั้งที่ 33 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2542 นับเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งครั้งต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนี้แทนพระองค์สืบมา

ข้อมูล : หนังสือพระบารมีองค์ภูมินทร์ ปิ่นสยาม
ภาพ : สำนักหอสมุด มช.
เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น