ที่ห้องประชุมบัวขาว ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอเมืองลำพูน ( กบอ.) มีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองลำพูน กำนัน ผู้บริหารท้องถิ่น และ ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อร่วมทบทวนกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอในแผนพัฒนาอำเภอโดยขยายระยะเวลาเป็นแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอให้เป็นไปทิศทางเดียวกันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น