ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมือวันที่ 21 มกราคม 2562 จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 5 ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และนายวัฒนา สาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน


ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียน จำนวน 210 คน ได้เรียนรู้ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การปฐมพยาบาล แผ่นดินไหวมหัตภัยใกล้ตัว การใช้เชือกและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการฝึกซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น