เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมหารือ กับ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเชียงแสน เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ การให้ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในอำเภอเชียงแสน ได้เข้าร่วมในการออมเงิน ตามนโยบาย การออมแห่งชาติ(กอช.) โดยมีเป้าหมายประชาชนเข้าร่วม 10 เปอร์เชนต์ ของยอดประชากร ของอำเภอเชียงแสน ประมาณ 6,000 คน ณ ห้องทำงานนายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย

ซึ่งนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกได้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ขับรถรับจ้าง แม่บ้าน ค้าขาย นักเรียน นักศึกษา คนไทยทีมีอายุ 15-60 ปี ไม่เป็นข้าราชการหรือมีประกันสังคมให้สมัครสมาชิก เพื่อรักษาสิทธิ์รับเงินสมทบจากรัฐและรับบำนาญตลอดชีพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น