ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของประ ชาชน ใน จ.เชียงใหม่ จำนวน 469 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1 – 7 มกราคม 2562 ในหัวข้อ “คนเชียงใหม่คิดเห็นอย่างไร กับระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน

ใน จ.เชียงใหม่ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการรวมถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไขของระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่ ผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนชาวเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.38 เคยใช้บริการระบบขนส่งมวลชนในตัวเมืองเชียงใหม่ มีเพียง ร้อยละ 3.62 ที่ยังไม่เคยใช้บริการ

สำหรับผู้ที่เคยใช้บริการระบบขนส่งมวลชนในตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนชาวเชียง ใหม่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.72 เคยใช้บริการรถสี่ล้อแดง รองลงมา คือ แกร็บคาร์/อูเบอร์ (ร้อยละ 58.64) รถตุ๊กตุ๊ก (ร้อยละ 58.00) รถแท๊กซี่ (ร้อยละ54.16), รถเมล์ขาว (ร้อยละ 28.78) รถเช่า (ร้อยละ 17.91) รถเมล์ RTC (ร้อยละ 12.15) รถมอไซต์รับจ้าง (ร้อยละ 11.73) รถพ่วงข้าง (ร้อยละ 5.54), และรถสามล้อถีบ (ร้อยละ 0.43) ตามลำดับ

โดยส่วนใหญ่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน 5 – 6 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 33.69) รองลงมา ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน 1 – 2 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 24.30) ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน 7 – 8 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 15.35) ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน 3 – 4 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 9.38) และใช้บริการระบบขนส่งมวลชน มากกว่า 8 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 2.99) และไม่ได้ใช้บริการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน (ร้อยละ 14.29)

ปัญหาที่พบเมื่อใช้บริการระบบขนส่งมวลชน พบว่า ประชาชนชาวเชียงใหม่ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) ประสบปัญหาเส้นทางการเดินรถสาธารณะบางชนิดที่ไม่ครอบคลุม รองลงมา คือ ถูกเรียกเก็บค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรม และการกำหนดอัตราการให้บริการที่ยังไม่ชัดเจน (ร้อยละ 71.22) และมารยาทและคุณภาพในการให้บริการ ยังไม่ดีเท่าที่ควร (ร้อยละ 37.31) ตามลำดับ

ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ประเด็นการกระทบกระทั่งระหว่างรถสี่ล้อแดง – รถตุ๊กตุ๊ก กับแกร็บคาร์/อูเบอร์ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ประชาชนชาวเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.34 เห็นควรให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับรถที่ผิดกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 74.84 เสนอให้มีระบบรถสาธารณะในรูปแบบอื่น อาทิเช่น รถราง รถไฟฟ้า เป็นต้น และร้อยละ 61.83 เห็นควรส่งเสริมให้รถแกร็บ/อูเบอร์ สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

และเมื่อถามว่าหากต้องแนะนำการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนใน จ.เชียงใหม่ ระหว่างรถสี่ล้อแดง กับแกร็บคาร์/อูเบอร์ แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้อื่น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.47 เลือกแนะนำให้ใช้บริการแกร็บคาร์/อูเบอร์ โดยให้เหตุผลว่า 1) สะดวกในการเรียกใช้บริการและมีมารยาทที่ดีในการให้บริการ 2) ค่าบริการมีมาตรฐานและชัดเจน และ3) ไม่ปฎิเสธผู้โดยสาร ส่วนอีก ร้อยละ 37.53 เลือกแนะนำให้ใช้บริการรถสี่ล้อแดง โดยให้เหตุผลว่า 1) รถสี่ล้อแดงสามารถพบเจอ เพื่อใช้บริการได้สะดวก 2) รถสี่ล้อแดงเป็นสัญ ลักษณ์ของ จ.เชียงใหม่ และ3) รถสี่ล้อแดงสามารถขนของได้ในปริมาณที่มาก (ร้อยละ 37.28)

จ.เชียงใหม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีระบบขนส่งมวลชนรูปแบบดั่งเดิม คือ รถสี่ล้อแดง แต่ในปัจจุบันเริ่มมีระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบใหม่เข้ามาให้บริการ อาทิเช่น แกร็บคาร์/อูเบอร์ ที่ตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้บริการ มีจุดเด่นตรงที่มีราคามาตรฐานชัดเจน การให้บริ การและรถมีคุณภาพพร้อมให้บริการ แต่ควรดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้รถสี่ล้อแดงต้องมีการปรับตัวให้มีมาตรฐานที่ชัดเจน หากยังต้องการคงความเป็นสัญ ลักษณ์ของระบบขนส่งมวลชนใน จ.เชียงใหม่ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น