วันที่ 21 มกราคม 2562 พล.ท.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล เสด็จมาเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี เครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี


พล.ท.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ประทานโอวาทแก่คณะวิทยากร ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ-เนตรนารี ว่าขอแสดงความชื่นชมคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาฯ ซึ่งดำเนินงานภายใต้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกูฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ที่ได้ร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งในเครือข่ายสถาบันการศึกษาฯในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ที่ได้ดำเนินมาสู่ปีที่ 108 แล้ว

กิจกรรมลูกเสือที่ได้พระราชทานไว้นั้น ล้วนยังประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นอเนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพเยาวชน ให้รู้จักการรักษาระเบียบวินัย สร้างการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน และเสริมสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ในการใช้ชีวิตในสังคม

กระบวนการดังกล่าวถือว่า เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่มุ่งเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน มีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การที่ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามาเป็นลูกเสือ ถือว่าเป็นผู้เสียสละ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งใช้โอกาสและความสามารถของตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

นับแต่กิจการลูกเสือก่อกำเนิดมาจนถึงปัจจุบัน ลูกเสือได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคม และแก้ไขปัญหาเยาวชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดขึ้น ลูกเสือและเนตรนารี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเอง ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม เพื่อสร้างการพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกอีกด้วย

การจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีทุกคน ได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือกัน มีโอกาสคิด ลงมือปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทั้งเสริมสร้างให้เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงและเจริญวัฒนาของชาติบ้านเมืองได้ต่อไปในอนาคต จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ระลึกว่า

ความรู้และประสบการณ์ที่ทุกท่านจะได้รับ เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง ความสนใจ ตั้งใจ และความเสียสละของท่านเท่านั้น ที่จะนำพาให้บรรลุผลดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ขอให้ท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ พึงระลึกไว้เสมอว่า ทุกท่านคือผู้สนองงานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทั้งสิ้น จึงใครขอฝากให้ทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆในงานชุมนุมครั้งนี้อย่างเต็มที่ เต็มเวลา และเต็มความสามารถของตนเอง

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน และหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานชุมชนุมลูกเสือ-เนตรนารี ในครั้งนี้ ขอเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้ดลบันดาลประทานพร ให้ทุกคนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี ทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรม ตลอดการอยู่ร่วมงานชุมนุมและในชีวิตต่อไป และขอให้การจัดงานชุมนุมในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

นายรังสฤษฎ์ เอี่ยมสะอาด รอง ผอ.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้บังคับการงานชุมนุม กล่าวรายงาน ว่า ขอประทานทูลสำนึกในความกรุณาเป็นอย่างสูง ที่ฝ่าบาทเสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัช กาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 ในวันนี้

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราช ทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 ด้วยมีพระราชปรารภว่า เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว ควรที่จะมีการฝึกเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่ ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และมีอุปนิสัยที่สง่างามมีจิตใจดีเป็นกำลังของชาติได้ในอนาคต ต่อมาสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภิกาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6 ทรงรับไว้พระอนุเคราะห์ ทำให้กิจการลูกเสือไทย ยังคงได้รับการสืบสานให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ จนถึงปัจจุบัน

เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราขสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในด้านกิจการลูกเสือเนตรนารี ทั้งเป็นโอกาสให้ลูกเสือ-เนตรนารี จากเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่ลูกเสือเนตรนารีของเครือข่ายสถาบันการศึกษาฯ ในท้องที่ต่างๆ คณะอนุกรรม การประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

จึงเห็นสมควรจัดงานชุมนุมลูกเสือขึ้น โดยจัดขึ้นมาแล้วรวม 5 ครั้ง จนถึง พ.ศ.2562 โรงเรียนสมาชิกเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ คือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานชุมนุมลูกเสือ -เนตรนารี ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อให้ลูกเสือ -เนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึก ษา ในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ได้ปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสืออีกทั้งสืบสานกิจการลูกเสือให้ยั่งยืนต่อไป

เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้กับวิถีแห่งการเรียนรู้ของลูกเสือและ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรัก ความสามัคคี เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในมวลหมู่สมาชิกเครือข่ายสถาบัน การศึกษาฯ ด้วยกิจกรรมลูกเสือ

งานชุมนุมครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมให้กับผู้มาร่วมงานชุมนุม อาทิ กิจกรรมทักษะลูกเสือ การเดินทางไกล การทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้เข่าร่วมโครงการ จากโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาฯ จำนวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วย ลูกเสือ -เนตรนารี จำนวน 576 คน, ผู้กำกับลูกเสือ -เนตรนารี จำนวน 72 คน คณะกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 20 คน และคณะวิทยากรและคณะกรรมการการจัดงานชุมนุม จำนวน 92 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมครั้งนี้ ทั้งสิ้น 760 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น