อบรมเสริมสร้างองค์ความรู้-พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ฯ ให้มีภาวะผู้นำที่ดี

นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิด “กิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน ครั้งที่1” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยเทศบาลนครลำปาง ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ การเรียนรู้ตนเองและรู้จักคนอื่น, ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

และกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในหัวข้อ การเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีภาวะผู้นำ เป็นคนดีตามลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นพลังคนรุ่นใหม่ให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น