นักรบดำทหารพราน 36 จัด 9 ชุดปฏิบัติการ 2 ชุดเคลื่อนที่เร็ว เตรียมความพร้อมดับไฟป่า หวังแก้ปัญหาลดหมอกควันไฟป่า

81

นักรบดำทหารพราน 36 จัด 9 ชุดปฏิบัติการ 2 ชุดเคลื่อนที่เร็ว เตรียมความพร้อมกำลังพล รวมถึงยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า และรณรงค์หลากหลายภาษาชนเผ่า หวังแก้ปัญหาลดหมอกควันไฟป่า


พันเอกวุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการทหารพรานดับไฟป่า 9 ชุดปฏิบัติการ 2 ชุด เคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการปฎิบัติตามนโยบายรัฐบาล และ ผู้บังคับบัญชา ผบ.ทบ.แม่ทัพภาค 3 / ผบ.กองกำลังนเรศวร ในด้านการ รณรงค์ และ แก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ บริเวณค่ายเทพสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยได้ปฏิบัติการทั้งเชิงรุก และ เชิงรับ ทั้งการออกลาดตระเวนป้องกัน การควบคุมสกัดไฟป่าร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ให้ความรู้แก่ประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุสามหมอกเรดิโอ คลื่นความถี่ 100 MHz. ออกอากาศจากค่ายเทพสิงห์ ฯ เป็น ภาษาชนเผ่าต่าง ๆ อาทิ ภาษากะเหรี่ยง ภาษาไทยใหญ่ ในทุกๆวัน และ ขอความร่วมมือกับฝั่งเพื่อนบ้านชายแดนสาละวิน ลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันน้อยที่สุด ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะความชำนาญซักซ้อมขั้นตอนการดับไฟป่า เพื่อออกปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และทรัพย์สินของราษฏร*

สำหรับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 รับผิดชอบพื้นที่ 4 อำเภอโซนใต้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย อ.สบเมย และอ.ขุนยวม ซึ่งชุดปฏิบัติการดับไฟป่าของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จะมีประจำอยู่ทุกตำบล เพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุไฟป่าได้อย่างทันท่วงที โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับ ฝ่ายปกครอง หน่วยงานป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น