จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา ให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุงมาจัดแสดง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุง มาจัดแสดงในวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

สำหรับโขนศาลาเฉลิมกรุง เป็นคณะนักแสดงโขนประจำศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นโรงมหรสพพระราชทานที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย ในโอกาสฉลองพระนคร ครบรอบ 150 ปี ประกอบกิจการ ด้านการแสดง ละคร ภาพยนตร์ และดนตรี จนประสบความสำเร็จ โดยได้รับการตอบรับอันดีเยี่ยม จากประ ชาชนทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลในวงการแสดง ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมมหรสพครบทุกรูปแบบ ทั้งการแสดงหน้าม่าน ละคร ภาพยนตร์ โขน และดนตรี ให้ประชาชนได้ชมกัน

ทั้งนี้ การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ จะได้นำการแสดงโขนชุด “หนุมานชาญกำแพง” ซึ่งเป็นตอนตั้งแต่กำเนิดหนุมาน จนถึงช่วยพระรามรบชนะทศกัณฐ์ และได้รับประทานสมญาศักดิ์ เป็นพระยาอนุชิตจักรกฤษณ์พิพรรธพงศา ได้ไปครองเมืองนพบุรี นับเป็นสุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูง ที่ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผน ดำเนินเรื่องราวสั้นกระชับด้วย การพากย์-เจรจา และเพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ ชมความพิเศษสวยงามของเครื่องแต่งกายที่วิจิตร ตามขนบเดิม สนุกสนานตื่นเต้นไปกับลีลากระบวนท่าของลิง ที่หาชมยากยิ่งในปัจจุบัน ชมอิทธิฤทธิ์ของหนุมานในรูปแบบการต่อสู้ 1 ต่อ 8 ลีลาการจับนางใต้สมุทร และกระบวนทัพที่น่าอัศจรรย์ของบรรดาทหารเอกของพระราม

การแสดงโขนไทย ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในคราวประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาล เพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ครั้งที่ 13 ที่เมืองพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐมอริเชียส ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เข้าร่วมจำนวน 181 ประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น