ม.ราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนา ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏ ภาคเหนือ ครั้งที่ 31

วันที่ 23 มกราคม 2562 รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ กับเครือข่ายผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ได้แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจของเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานด้านผู้นำนักศึกษา และการวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผศ.ดร.กังสดาล กนกหงษ์ จากมหาวิท ยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยาการ มีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการสัมมนา ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กว่า 120 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น