คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาศึกษา 1 ปี สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง จากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับใช้ประกอบวิชาชีพ สามารถทำงานในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน หรือสถานประกอบการด้านสุขภาพต่าง ๆ นอกจากนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษา ยังสามารถสมัครสอบเข้าเรียนต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ได้อีกด้วย

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ กล่าวว่า เป้าหมายในการผลิตผู้ช่วยพยาบาลแต่ละปี เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพที่เพิ่มมากขึ้น เพราะส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทย หลักสูตรดังกล่าว ได้การรับรองจากสภาการพยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาลทุกคน จะสามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากอันตรายต่าง ๆ สามา รถติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการแสดงของโรค รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม ในการตรวจรักษาพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนมีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ในหน่วยงานสาธารณ สุขที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 (หรือเทียบเท่าตามหลัก สูตร ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง) อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดการสอน น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศ จากโรค ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคพิเศษ เรียนวันพุธ-วันอาทิตย์ โดยวันพุธ – วันศุกร์ เวลา 17.00 -20.00 น.และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.)

สนใจสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มีนาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2562 ได้ที่ 110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-935025 , 053-949078 ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th หรือ Facebook: www.facebook.com/ foncmupage

ร่วมแสดงความคิดเห็น