ม.ราชภัฎลำปาง รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงาน โรงเรียน ตชด.


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ผอ.สำนักวิทยบริการและสาร สนเทศ และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แก่ โรงเรียน ตชด.ไลออนส์มหาจักร 9 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมา โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. ที่อยู่ในความดูแลของโครงการพระราชดำริฯ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 7 โรงเรียน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราช ภัฏลำปาง ได้ดูแลโรงเรียน ตชด.เพิ่มอีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุป ถัมภ์ 2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่, โรงเรียน ตชด.ไลออนส์มหาจักร 9 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ บ้านแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน ตชด. โครงการพระราชดำริฯคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1.ด้านการบริการวิชาการให้กับบุคลากร โรงเรียน ตชด. โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้กับบุคลากรเป็นประจำทุกปีการศึกษา

2.ด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับผิดชอบในด้านส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้ความรู้กับผู้ดูแลเด็กเล็ก การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน ในระดับการศึกษาปฐมวัย พร้อมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกอาคารเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

3.ด้านการพัฒนาห้องสมุด ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาค้นคว้า คณะครุศาสตร์ ฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาดูแลในด้านการให้บริการห้องสมุด การส่งเสริมในด้านการอ่านแก่นักเรียน การให้คำแนะนำด้านการจัดระบบ และการให้บริการห้องสมุด แก่ครูผู้ดูแลในการสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด

4.ด้านการจัดส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียน ตชด. ทางโครงการได้ประสานงานร่วมกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

5.ด้านการดูแลนักศึกษาทุนในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางโครงการได้ให้การดูแลนักศึกษาทุน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียน ตชด.ให้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

6.ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โรงเรียน ตชด.ทางโครงการได้จัดสรรงบประมาณ สำหรับสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน ตชด.ทั้ง 7 แห่ง โรงเรียนละ 9,000 บาท ทุกปีการศึกษา ในการส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้โรงเรียน ตชด. การช่วยเหลือชุมชนโรงเรียน ตชด.เมื่อประสบภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น