มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ มอบเงินกว่า 380,000 บาท เป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนนักเรียนของ จ.ลำปาง ที่เรียนดี และยากจน

นายประจวบ กันธิยะ และ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานกรรมการมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ “เต็กก่า” (จีหน่ำเกาะ) รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณะกรรมการของมูลนิธิฯ ร่วมกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ให้แก่เด็กเยาวชนนักเรียนของจังหวัดลำปาง ที่เรียนดีและยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้มีการทำพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้น ที่ บริเวณภายในอาคารที่ทำการของมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ “เต็กก่า” (จีหน่ำเกาะ) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ปกครอง และคณะครู ประจำสถานศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง จากกว่า 40 โรงเรียน ได้นำเด็กเยาวชนนักเรียนที่อยู่ในความดูแล ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมจำนวน 275 ราย เข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษา

ทั้งนี้ การมอบเงินทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นกิจกรรมหลักที่ทางมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ “เต็กก่า” (จีหน่ำเกาะ) ได้จัดทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีทุนชีวิตสำหรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนเหล่านี้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นตามฐานะและความเหมาะสม สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมการศึกษา และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชน ที่มีความประพฤติดีและตั้งใจศึกษาให้ได้เกิดแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่นในการที่จะศึกษาเล่าเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคมอนาคต รวมทั้งให้เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะนำความรู้จากการศึกษา กลับมาพัฒนาต่อยอดช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษา มอบให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนให้ได้มีความมุ่งมั่นในการที่จะศึกษาเล่าเรียน และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมถึงเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องประสบกับปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 275 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 150 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 125 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาที่มอบแก่เยาวชนในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 377,500 บาท

สำหรับ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ “เต็กก่า” (จีหน่ำเกาะ) เป็นองค์กรจีน ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลในจังหวัดลำปาง มีการก่อตั้งและดำเนินกิจการต่อเนื่องมายาวนานมากกว่า 60 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงาน เพื่อการร่วมมือกับชุมชน สนับสนุนงานกิจกรรมทางด้านสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนในชุมชนต่างๆ ซึ่งกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ทางมูลนิธิฯ ได้มีการดำเนินการจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์มอบคืนให้แก่สังคมในชุมชนท้องถิ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น