อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน จัดกีฬาเชื่อมความพันธ์อาเซียน ไทย-เมียนมา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายจรูญ สร้อยจิต นอภ.ปางมะผ้า มอบหมายให้ นายสมชาย โพคาเทพ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ณ บ้านไม้ลัน ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีราษฎรของประเทศเมียนมา และราษฎรไทย ร่วมงานประมาณ 400 คน โดยภายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ด้วยกรมการปกครอง ได้ขับเคลื่อนโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชา ชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบ ประมาณ 2557 เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระดับประชาชน ต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอชาย แดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแผนแม่บท ว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) โดยรัฐบาลไทยได้ผลักดันอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมบทบาทของฝ่ายปกครอง ในการสร้างความตระหนักรู้และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ความเชื่อมโยงกันของประชาชนในระดับพื้นที่ชายแดน ในบริบทใหม่ของการเป็นประ ชาคมอาเซียน

อ.ปางมะผ้า มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา เป็นระยะทางยาว 75 กม. ซึ่งมีหมู่บ้านติดแนวชายแดน จำนวน 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.ถ้ำลอด ต.นาปู่ป้อม และ ต.ปางมะผ้า ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน ทั้ง 2 ประเทศ จึงได้จัดทำกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระดับประชา ชนในพื้นที่ชายแดน
2. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และราษฎรทั้ง 2 ประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!