ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีหากเหตุเกิดไฟไหม้ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีหากเหตุเกิดไฟไหม้ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีความรู้ในเรื่องการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุดับเพลิงและอพยพหนีไฟของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นโดยมีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 20 หน่วยงาน ร่วมฝึกซ้อมภาคทฤษฏี เมื่อเกิดไฟหรืออัคคีภัย การแบ่งประเภทของเพลิง การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ การอพยพหนีไฟ การค้นหาช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ตลอดจนการดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม้ศาลากลางจังหวัด เจ้าหน้าที่จะได้ มีความรู้ในเรื่องการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟอย่างมีแบบแผนตามที่กำหนดไว้ จะสามารถระงับเหตุการณ์ในเบื้องต้น และจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในหน่วยงานของตน ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองบุคลากรในหน่วยงาน และผู้มารับบริการให้มีความปลอดภัยและมี สุขภาพอนามัยที่ดี โดยแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับหน่วยงานราชการ ข้อที่ 12 กำหนดให้หน่วยราชการได้มีการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จากนั้นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและหน่วยกู้ภัยต่าง ๆ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ได้ร่วมกับฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยจำลองสถานการณ์ มีเหตุแผ่นดินไหวขึ้นในพื้นที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนขนาด 6.5 ริกเตอร์ แรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและได้รับความเสียหายโดยเฉพาะที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดและมีเหตุเพลิงลุกไหม้บริเวณห้องทำงานศาลากลางจังหวัดชั้น 4 เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำรวจ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 พร้อมกับ ส่งสัญญาณไซเรนแจ้งเตือนไปยังห้องทำงานแต่ละชั้นให้มีการอพยพเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำงานอยู่บนศาลากลางแต่ละชั้นทำการอพยพลงมายังบริเวณชั้นช่างและวิ่งไปยังจุดรวมพลบริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะหนีไฟลงมาจากห้องทำงาน โดยมีรถกู้ภัยและรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมทั้งรถกระเช้าจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เข้ามายังที่เกิดเหตุ โดยแพทย์พยาบาลได้ช่วยกันนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ส่วนหน่วยกู้ภัยได้นำรถกระเช้าพร้อมถุงกู้ชีพเข้าช่วยเหลือรับเจ้าหน้าที่ที่ติดอยู่บริเวณอาคารชั้น 4 ลงมาได้อย่างปลอดภัยทุกคน

ซึ่งผลการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว สามารถเข้าระงับเหตุและดับเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังห้องต่าง ๆ และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ภายใน 30 นาที และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย รถพยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และรู้ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!