รมว.ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.ธีระ เกียรติ เจริญ เศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอด เพชร เลขาธิการ คณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของโรงเรียนบ้านรวมมิตร และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง

โรงเรียนบ้านรวมมิตร ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เมื่อปี 2557 เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้เริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย ด้วยแนวคิดโครงการบ้านบัณฑิตน้อยของประเทศเยอรมนี เน้นพัฒนา ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และมีการพัฒนา ตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ

ตลอดจนโรงเรียนผ่านการประเมิน และสามารถจัดการศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไปจนถึงปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน “หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์” ของโรงเรียนบ้านรวมมิตร อาทิ การทดลองเพาะสับปะรดจากหัวจุก, น้ำหมักจากเปลือกสับปะรด, โครงการขี้ช้างมีดีกว่าที่คิด, การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน ลงมือทดลอง รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน และสรุปผลการทดลอง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราช วิทยาลัย เชียงราย  เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง และมีการขยายผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไปยังโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ด้วยการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในระดับประถมศึกษา เข้ากับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน และตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้วิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการทดลองแบบ Hands-on เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ที่มีคุณภาพ

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม อาทิ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการ จังหวัด เชียงราย, นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, นายเมธ ปรางค์แสงวิไล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, นายเทิดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4, ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมติดตามผลการดำเนินงาน

ข่าวสำนักนายกรัฐมนตรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!