แม่โจ้โพลล์ชี้ นักท่องเที่ยวแนะเชียงใหม่แก้ปัญหาค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรม เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ยั่งยืน

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยาการณ์างการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 423 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9 – 23 มกราคม 2562 ในหัวข้อ “นักท่องเที่ยวชาวไทยคิดเห็นอย่างไรกับระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการรวมถึงปัญหาของระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่ ผลการสำรวจ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.27 เคยใช้บริการระบบขนส่งมวลชนในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีเพียง ร้อยละ 4.73 ที่ยังไม่เคยใช้บริการ

สำหรับผู้ที่เคยใช้บริการระบบขนส่งมวลชนในตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.27 เคยใช้บริการรถสี่ล้อแดง รองลงมา คือ แกร็บคาร์/อูเบอร์ (ร้อยละ 74.00) รถแท็กซี่ (ร้อยละ 59.81) รถตุ๊กตุ๊ก (ร้อยละ 50.59) รถเมล์ขาว (เส้นทางการวิ่งอาเขต-สนามบิน) (ร้อยละ 20.80) รถเช่า (ร้อยละ 24.35) รถเมล์ RTC (ร้อยละ 13.95) รถจักรยานยนต์รับจ้าง (ร้อยละ 4.49) รถสามล้อพ่วงข้าง (ร้อยละ 1.42) และรถสามล้อถีบ (ร้อยละ 0.47) ตามลำดับ

ปัญหาที่พบเมื่อใช้บริการระบบขนส่งมวลชน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.92 กลุ่มคนที่ตอบว่าประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมกับระยะทาง และการกำหนดอัตราการให้บริการที่ยังไม่ชัดเจน รองลงมา คือ ประสบปัญหาเส้นทางการเดินรถสาธารณะบางชนิดที่ไม่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ (ร้อยละ 66.43) มารยาทและคุณภาพในการให้บริการยังไม่ดีเท่าที่ควร (ร้อยละ 61.70) และอื่นๆ ได้แก่ พาอ้อมเส้นทาง, ปฎิเสธลูกค้า (ร้อยละ 3.07) ตามลำดับ

ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาประเด็นการกระทบกระทั่งระหว่างรถสี่ล้อแดง – รถตุ๊กตุ๊ก กับแกร็บคาร์/อูเบอร์ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.83 เห็นควรให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับรถที่ผิดกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 73.29 เสนอให้มีระบบรถสาธารณะในรูปแบบอื่น อาทิเช่น รถราง รถไฟฟ้า เป็นต้น และร้อยละ 59.34 เห็นควรส่งเสริมให้รถแกร็บ/อูเบอร์สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อถามว่าหากมีความจำเป็นต้องเลือกใช้บริการระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างรถสี่ล้อแดงกับแกร็บคาร์/อูเบอร์ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.25 เลือกใช้บริการแกร็บคาร์/อูเบอร์ โดยให้เหตุผลว่า 1) สะดวกในการเรียกใช้บริการและมีมารยาทที่ดีในการให้บริการ 2) ค่าบริการมีมาตรฐานและชัดเจน และ3) ไม่ปฎิเสธผู้โดยสาร ส่วนอีกร้อยละ 21.75 เลือกใช้บริการรถสี่ล้อแดง โดยให้เหตุผลว่า 1) รถสี่ล้อแดงเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ 2) รถสี่ล้อแดงสามารถพบเจอเพื่อใช้บริการได้สะดวก และ3) ยังไม่มีความชำนาญในการใช้แอปพลิเคชั่น

ระบบขนส่งมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศที่จำเป็น โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพดีอยู่เสมอ

ซึ่งจากการสำรวจพบว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นิยมใช้บริการแกร็บคาร์/อูเบอร์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกในการเรียกใช้บริการและมีมาตรฐานราคาค่าบริการที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจโพลล์ ฉบับที่ 6 เดือนมกราคม เรื่องคนเชียงใหม่คิดเห็นอย่างไรกับระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่ ด้วยเหตุนี้ระบบขนส่งมวลชนแบบดั่งเดิมของจังหวัดเชียงใหม่ จึงควรมีการปรับตัวและพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกมิติเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น