องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ อัญเชิญถุงพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

62

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ อัญเชิญถุงพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปัว จ.น่าน จำนวน 148 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ


โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นโครงการที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎร การฟื้นฟูป่าไม้ และการส่งเสริมการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชา การให้กับราษฎรในพื้นที่สูง ให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ถูกต้อง ทำให้สามารถลดการบุกรุกพื้นที่ป่า ราษฎรมีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าจากเดิมจำนวน 1, 300 ไร่ มีพื้นที่ที่ได้จากการปลูกป่าเพิ่มขึ้น จำนวน 4,150 ไร่ และพื้นที่ที่ได้จากราษฎรคืนเพื่อให้เป็นป่าอนุรักษ์ จำนวน 3,059 ไร่

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมการทำนาขั้นบันได การทอผ้า ปักผ้า ปลูกกาแฟ ทำให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ มทบ.38 ที่ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มาบริการราษฎรบ้านกอกบ้านจูน ตรวจรักษาโรคฟรีอีกด้วย และเยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองของบ้านกอกบ้านจูน โดยนำผลผลิตส่งให้กับศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัวแบบเศรษฐ กิจพอเพียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น