ย้ำชัดเจน!! ขยายอายุเกษียณราชการ “เฉพาะตำแหน่ง” ที่ขาดแคลนเท่านั้น

ความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ ตามที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้กําหนดให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบหลักในการดําเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการนั้น สํานักงาน ก.พ. ได้ศึกษาแนวทางการ ดําเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการ นําเสนอแนวทางเบื้องต้นตามผลการศึกษาดังกล่าว เสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และต้อง จัดทําการศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยที่ผ่านมาได้ดําเนินการ ดังนี้

1.จัดประชุมหารือร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ อาทิ ทหาร ตํารวจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 เพื่อ หารือแนวทางดําเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการ โดยมีผู้แทนหน่วยงานและองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมจํานวน 16 หน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับแนวทางการขยายอายุเกษียณตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และมีความพร้อมในการดําเนินการ ร่วมกันต่อไป อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด

2.จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุ ตามลักษณะงาน จากข้าราชการในสาย

3.ศึกษารายละเอียดของแนวทางดําเนินการ อาทิ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายอายุเกษียณ การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายอายุเกษียณ เป็นต้น

งานต่าง ๆ จํานวน 5 ครั้ง โดยดําเนินการแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 และครั้งที่3 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีการดําเนินการอีก2 ครั้ง ในวันที่ 7 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะได้นําผลการสัมมนา ดังกล่าวประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการด้วย

จึงขอให้ทุกฝ่ายติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นทางการของสํานักงาน ก.พ. เพื่อมิให้เกิดความสับสน ซึ่งเมื่อผลการพิจารณาถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว จะได้นําเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น