กระทรวงมหาดไทย สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 17.00 น.)โดยมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 357,851 ราย ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 26,527 ราย

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ใน 3 ช่องทาง คือยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน ยื่นทางไปรษณีย์ และยื่นทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ https://www.ect.go.th/ect_th/

ร่วมแสดงความคิดเห็น