อ.แม่สะเรียง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

อำเภอแม่สะเรียง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนรำลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาบ้านเมืองให้เป็นปกติสุข

นายกองโทธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนรำลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาบ้านเมืองให้เป็นปกติสุข โดยมีพิธีทางศาสนาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกที่เสียชีวิต การรับฟังสารของ นายกองใหญ่อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้ประกอบคุณงามความดี รวมทั้งเป็นผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสาฯ การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกอาสารักษาดินแดน จำนวน 6 ทุน ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบเป็นปีที่ 65 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2497 โดยในพิธีสวนสนามคราวเดียวกันนั้น ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ความว่า ”ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอยู่อาศัย ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร”

ในโอกาสเดียวกันนี้ กองร้อยอาสาอำเภอแม่สะเรียง ที่ 3 ได้รับรางวัลมาตรฐานประจำปี 2561 โดยมีนายหมวดตรีสัมพันธ์ กันทะวงค์ ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยฯ เข้ารับรางวัลพร้อมใบประกาศกับนายกองใหญ่อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่าน ณ สโมสรกองทัพบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นราษฎรอาสาสมัครรูปแบบหนึ่งที่ได้จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลือในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของส่วนราชการแล้ว ยังปฏิบัติภารกิจด้านการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่าง ๆ การดำเนินการร่วมป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด การป้องกันการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปราบปรามอบายมุขในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น