มอบเสื้อกันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหลวง

71

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ไปมอบเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 73 ตัว โดยนายวสันต์ วงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะนักเรียนต้อนรับ


พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน ให้กำลังใจครู,นักเรียน และรับฟังปัญหาต่างๆจากทางโรงเรียน เพื่อนำไปเสนอต่อผู้บริหารและหาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยโรงเรียนวัดทุ่งหลวง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 73 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น