เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และ ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ร่วมกันแนะนำภาพรวมโครงการ Open Innovation 2018 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการ 65 รายหลังการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้กว่า 8 สัปดาห์ ตามโครงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือด้วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด Open Innovation ที่ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


หลังการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้กว่า 8 สัปดาห์ กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงมากมาย การศึกษาดูงาน และการพัฒนาแผนธุรกิจ สู่กิจกรรมนำเสนอแนวคิดธุรกิจ (Pitching Idea) ในโครงการการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือด้วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และ หจก.เดคโคโมดา สตูดิโอ (Deco Moda Studio) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการกับคู่ค้าที่มีศักยภาพจากทั้งไทยและต่างประเทศ ณ ชั้น 3 ลานหน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่ผ่านมา ในรูปแบบนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจสู่การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ การพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการพัฒนาให้ครบทุกมิติ ทั้งทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นเลิศด้านการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนั้นเพื่อสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี จึงจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างระดับความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือด้วยการใช้นวัตกรรมแบบเปิดในการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการทำงานและการสนับสนุนการขยายผลเชิงพาณิชย์ ให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือและหาช่องทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในกลุ่มภาคเหนือยังมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น