ตามที่ได้มีผู้ร้องเรียนการจัดงานประเพณี “ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 28” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ นั้น ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ขอเรียนให้ทราบความเป็นมา ของการจัดงานประเพณีนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบริบทการจัดกิจกรรมประเพณีของทางสมาคมฯ ต่อ สาธารณชน อันประกอบด้วย ศิษย์เก่า ผู้บริหารโรงเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลศึกษาใน การพิจารณาข่าวสารต่างๆ ที่เผยแพร่ออกไปที่ทําให้เกิดการเสื่อมเสียงชื่อเสียงของสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของศิษย์ เก่าทุกคน


ประการแรก งาน “ปีกมงฟอร์ตบ้านเฮา” เป็นงานประเพณีประจําปีของทางสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของทางสมาคมฯ ข้อ 4.1 เพื่อส่งเสริมความเจริญให้แก่โรงเรียนมง ฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ข้อ 4.3 เพื่อเชื่อมความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือ อาชีพของสมาชิก ข้อ 4.4 เพื่อบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์และสาธารณะกุศล ตามความเหมาะสม ข้อ4.5 เพื่อส่งเสริม ความบันเทิง การกีฬา และการพักผ่อนหย่อนใจของมวลสมาชิก โดยการจัดงาน “ปีกมงฟอร์ตบ้านเฮา” ได้ตอบสนอง ตามวัตถุประสงค์เหล่านั้นในหลายประเด็นจนเป็นที่ยอมรับเป็นกิจกรรมงานประเพณี มาถึง 30 ปี 28 ครั้ง ได้รับความ ร่วมมือจากทางศิษย์เก่าด้วยดีมาเป็นลําดับ

โดยทางสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ มอบหมายให้ศิษย์ เก่ารุ่นต่อรุ่นรับเกียรติเป็นผู้ดําเนินการจัดงาน โดยใช้สถานที่ของทางโรงเรียนเป็นสถานที่จัดเพื่อให้สอดคล้องกับ ความหมายของงาน “ปิ๊กบ้านเฮา คือ การกลับบ้าน” มีผู้จัดงานมืออาชีพรับนโยบายนําไปจัดงานให้ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ของทางสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ทางผู้จัดได้รับความร่วมมืออย่างที่สุดในการมีส่วนร่วมเรื่องการ สนับสนุนจากศิษย์เก่าทุกรุ่นในการสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มที่นํามาให้บริการพี่น้องที่มาร่วมงาน และเนื่องจากเป็น งานเฉพาะศิษย์เก่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ร่วมงานทุกท่าน จัดโต๊ะที่นั่งแยกรุ่นอย่างเป็น ระเบียบเรียบร้อย โดยอนุญาตให้ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงานต้องมีอายุในเกณฑ์ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จัด ให้มีการรักษาความปลอดภัย มีรถบริการรับ-ส่ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางร่วมงาน และผลการจัดงานใน อดีตที่ผ่านมา สร้างเสริมให้เกิด “ความสามัคคีในหมู่คณะ พี่น้อง ครูอาจารย์อาวุโส และผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นสิ่ง ปรารถนาสูงสุดของสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เชื่อว่า “ความสามัคคี” เป็นสิ่งปรารถนาของประเทศชาติ และ สังคมไทย

ประการที่สอง รูปแบบการจัดงานเป็นรูปแบบที่มีมาตรฐานการจัดงานคล้ายคลึงกันทุกปี มีการแสดงความ เคารพต่อคุณครูอาวุโส การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่ทําประโยชน์ในด้านต่างๆ ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน การแสดงของรุ่นน้องรุ่นพี่ การแสดงดนตรี และการมอบหมายสานต่อกิจกรรมแห่งความสามัคคีนี้ให้รุ่นน้องลําดับ ต่อไปผู้ได้รับเกียรติเป็นผู้ดําเนินการจัดงาน โดยงานนี้เป็นกิจกรรมหลักของทางสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และ ความรับผิดชอบทั้งปวงเป็นของทางสมาคมฯ

ในการจัดงานเพื่อการรวมตัวกันของพี่น้องศิษย์เก่า และผู้ร่วมงานทั้งหมดประมาณ 6,000 คนนั้น สถานที่ที่จะ รองรับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และการบริหารจัดการส่วนต่างๆ เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างสูงจากภาคส่วน ต่างๆ การศึกษาทั้งข้อกําหนด ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทางผู้รับจ้างจัดงานได้พิจารณา ตามเหตุอันควรของการจัดงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น มีการแสดง พิธีการ สถานที่ ระยะเวลาการจัดงาน สื่อ ประชาสัมพันธ์ อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการในงาน ว่ามีคุณภาพ ปริมาณ และเหมาะสมแก่ผู้มาร่วมงาน จึงได้ จัดรูปแบบงานออกมาตามที่ปรากฏ โดยเป็นงานประเพณีส่งเสริมความสามัคคีดีงาม ที่มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดส่วนใหญ่ เป็นศิษย์เก่า อายุบรรลุนิติภาวะ เริ่มงานเวลา 17.00 – 24.00 น. นอกเวลาทําการปกติของโรงเรียน ไม่มีการจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน จึงได้จัดงานขึ้นติดต่อกันอย่างเป็นประจําทุกปี ยกเว้นในปีที่เห็นควรว่าไม่เหมาะสมแก่การ จัดงานรื่นเริงก็ได้มีประกาศจากทางสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยให้งดการจัดงาน

กล่าวโดยสรุปท้ายที่สุดนี้ทางสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยเจ้าของกิจกรรมศิษย์เก่า ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา งานประเพณีคืนสู่เหย้าแห่งความสามัคคีของพี่น้องศิษย์เก่า ที่ขอใช้สถานที่ทางโรงเรียนจัดงานอันทรงคุณค่านี้ ได้ รับคําท้วงติงจากกลุ่มองค์กรที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดงานที่มีองค์ประกอบในงาน เช่นเครื่องดื่ม ไม่เหมาะสมกับการจัด งานได้ทําการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆไป ทางกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ยินดีน้อมรับ ข้อติติงนั้นเพื่อมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อกิจกรรมอันทรงคุณค่านี้จะได้อยู่คู่ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และเป็นกิจกรรมอัน ทรงเกียรติของศิษย์เก่าทุกรุ่นที่มีส่วนร่วมจัดงานต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น