สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายพชร ยุนะ และ นางสาวแอนจิรา หลวงแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับทุนการศึกษา 3,000 บาท โดยมี ครูหทัยรัตน์ สมคำหล้า เป็นผู้ฝึกสอน


เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงาน เปิดโลกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2019 และ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ อาจารย์วรวิทย์ ศุภวิมุติ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ นักศึกษา ครู นักเรียน จาก จ.เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง จำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ซึ่งงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ให้แก่คณะครูนักเรียนที่มีความสนใจ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง การทำแผนที่รายละเอียดสูงด้วย UAV โดย ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ การสาธิตการใช้งาน UAV ในการบินถ่ายภาพ อีกทั้งยังมีนิทรรศการจากนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประกอบไปด้วย นิทรรศการความรู้ด้านแผนที่ การรับรู้จากระยะไกล โฟโตแกรมเมตตรี กิจกรรมการทำแผนที่อย่างง่ายใน 10 นาที และนิทรรศการด้านการวิจัยทางภูมิศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และ ดำเนินการจัด Workshop ให้กับน้องๆ นักเรียนที่สนใจ

ในส่วนของ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2562 นี้ มีจำนวนโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 18 โรงเรียน ประกอบไปด้วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนวชิราลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง (จ.ลำพูน) และ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา (จ.ลำปาง) การแข่งขันมีทั้งสิ้น 2 รอบ รอบแรกเป็นแบบคำถามแบบมีตัวเลือกและแบบเขียนตอบอภิปราย ส่วนในรอบที่ 2 เป็นคำถามแบบเขียนตอบโดยไม่มีตัวเลือก มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 130 คะแนน

รางวัลการแข่งขันมีทั้งสิ้น 5 รางวัล เงินรางวัลรวม 7,000 บาท ประกอบไปด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า นายพชร ยุนะ และ นางสาวแอนจิรา หลวงแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปได้ โดยมี ครูหทัยรัตน์ สมคำหล้า เป็นผู้ฝึกสอน รับทุนการศึกษา 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายณัฐวรา ปันกัน และ นางสาวปรียานันท์ สิทธิธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จาก โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมี ครูกนกวรรณ แปงฟอง เป็นผู้ฝึกสอน รับทุนการศึกษา 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ ต๊ะวงค์รัตน์ และ นายศิระ มหานาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จาก โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมี ครูธิดารัตน์ เกยงค์ เป็นผู้ฝึกสอน รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

ส่วนโรงเรียนที่รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนัทธมน ศรีวิชัย นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ศิริโกมล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จาก โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยมี ครูปฏิพัตร พจนาพันธ์ เป็นผู้ฝึกสอน

และรางวัลชมเชยอีกรางวัล ได้แก่ นางสาวมุทิตา จันทะปะทัด และ นายนิพิฐพนธ์ ดวงมณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี ครูสุภารัตน์ คากิซากิ เป็นผู้ฝึกสอน

กิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนด้านต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อีกยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย กับโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น