เหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมเครือข่าย และแม่บ้านมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ยากไร้

วันนี้ 11 ก.พ. 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก พัฒนาสังคมฯ บ้านพักเด็กและครอบครัว สาธารณสุข เทศบาลเมืองตาก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 จังหวัดตาก คณะกรรมการชุมชนหนองหลวง สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ช่วยเหลือ ครอบครัว นายจรูญ แพรหมอง ผู้สูงอายุยากไร้ ต้องดูแลหลานเพียงลำพัง มีฐานะยากจน

และเยี่ยมเด็กยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค

ร่วมแสดงความคิดเห็น