วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน 1st Thailand Sweet Corn Conference ณ ห้องบอลลูม 1 โรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท


นายสมชาย หาญหิรัญ “ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผลักดันนวัตกรรมและโอกาสทางการตลาดใหม่ในอนาคต

ซึ่งการทำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ต้องทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ส่งออก งานวิจัยจากนักวิชาการ การตลาด ตลอดจนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญคือมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันการส่งออกไทยให้เข้มแข็ง ”

แต่ในปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมมาธิการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศมาตรการ AD สินค้าข้าวโพดหวานจากไทยจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ปี โดยมี AD Duty 3.1-14.3% จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สินค้าข้าวโพดหวานส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรปได้รับผลกระทบอย่างมาก

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพด กล่าวว่า กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป นำโดย นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดงาน 1st Thailand Sweet Corn Conference เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวโพดหวาน และเป็นเวทีในการร่วมหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตในตลาดโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น