พช.เชียงใหม่ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายบัญญัต กันทะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายสุประดิษฐ์ ไชยวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม(หัวหน้าอำเภอโซนเหนือ) และนายวิญญู บุญสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ได้เดินทางมาติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว โดยมี นางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอเชียงดาวและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ได้ให้การต้อนรับและรายงานผลการความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการฯ สำหรับผลการจัดเก็บแบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 เป้าหมาย 16,182 ครัวเรือน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯเสร็จแล้ว 14,412 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.06

พร้อมนี้ คณะติดตามฯได้ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว และข้อเสนอแนะการดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น