คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีระยะเวลาในการเริ่มคำนวณค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีผลให้ใช้บังคับ (ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค 62) จนถึงวันเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 ประกอบด้วย
– ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับพรรคการเมือง โดยสามารถใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งได้ไม่เกิน 35,000,000 บาท


ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ สำหรับเขตเลือกตั้งที่มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะสามารถใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งใหม่ ได้ในจำนวนเงินไม่เกิน 750,000 บาท ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่ไม่ได้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครจะสามารถใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ ได้ในจำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท

Cr. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง กกต.

ร่วมแสดงความคิดเห็น