รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.)เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ในวาระเรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ด่านพรมแดนบ้านฮวก) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ


จากการที่ กค.เสนอว่ากฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ ได้กำหนดให้จ.เชียงรายมีด่านศุลกากร 3 แห่ง ได้แก่ ด่านศุลกากร เชียงของ ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรแม่สาย และในแต่ละด่านศุลกากรดังกล่าวจะกำหนดให้มีด่านพรมแดนด้วย โดยปัจจุบันด่านศุลกากรเชียงของ ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีด่านพรมแดน รวม 4 ด่าน ได้แก่ ด่านพรมแดนเชียงของ แห่งที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือบั๊ค แห่งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือเชียงของ แห่งที่ 3 ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือผาถ่าน แห่งที่ 4 ตั้งอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 4 (เชียงของ – ห้วยทราย)

โดยที่การกำหนดด่านพรมแดนต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง แต่กฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 ยังมิได้มีการกำหนดให้จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา เป็นด่านพรมแดนตามกฎกระทรวงฯ ประกอบกับมีประกาศก.มหาดไทย 28 กย. 2561 เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ให้เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว เพื่อให้บุคคลและพาหนะที่เกี่ยวข้องผ่านเข้า – ออก เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2 ราชอาณาจักร และอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การขนส่ง การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดด่านพรมแดนบ้านฮวก ตั้งอยู่บริเวณบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา กำหนดเขตแดนทางบก ไทยกับสปป.ลาวด้วย

สำหรับความคืบหน้าการผลัดกันและยกระดับจุดผ่อนปรน สำคัญๆ3 จุดของเชียงใหม่ ทั้งด่านหลักแต่ง อ.เวียงแหง ด่านกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว และด่านบ้านสันต้นดู่ อ.แม่อาย ซึ่งจะช่วยกระจายสินค้าสู่ตอนกลาง และตอนในของเมียนมาร์ หรือพัฒนาเป็นการค้าผ่านแดนสู่จีน และอินเดีย และบังคลาเทศ อยู่ในขั้นตอนหารือกับระดับนโยบายของเพื่อนบ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น