ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ว่านายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้แจ้งมาตรการและแนวทางดารแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มเติมในเขตพื้นที่อำเภอสอง แจ้งให้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ ทราบ ตามหนังสืออำเภอสอง ด่วนที่สุด ที่ พร 0218/379 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ความว่า ด้วยจังหวัดแพร่แจ้งว่า ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พบจุดความร้อน(hot spot) ที่ตรวจด้วยดาวเทียม SUOMI NPP โดยในพื้นที่อำเภอสองพบจุดตรวจความร้อนที่เกิน 3 จุดในพื้นที่ตำบลสะเอียบจำนวน 10 จุด และตำบลบ้านหนุน จำนวน 7 จุด และให้อำเภอสองกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ปัญหาเพิ่มเติม ในการนี้อำเภอสองได้กำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้


1.เชิญผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกัน โดยมีนายอำเภอสอง เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
2.จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วประจำอำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร และชุดปฏิบัติการลาดตระเวนดับไฟป่าประจำหมู่บ้านเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุจุดความร้อน รวมถึงสืบหาข้อมูลผู้เผาป่า
3.กำหนดให้ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนดับไฟป่าประจำหมู่บ้านตั้งด่านกรองตรวจสอบคนเข้าป่า ตามจุดเข้าป่าสำคัญต่างๆโดยให้รายงานข้อมูลผู้เข้าไปในป่าให้อำเภอทราบทุกวัน

4.กำหนดให้ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนดับไฟป่าออกลาดตระเวนในพื้นที่มุกวันโดยเพิ่มความถี่มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงบ่ายและรายงานผลการปฏิบัติงานให้อำเภอทราบ
5.ให้ทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์เน้นย้ำกับราษฎรให้งดการเผาป่าอย่างเด็ดขาด
6.จัดให้มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสและผู้เผา รายละ 3,000 บาท
7.หากมีเหตุการณ์ให้แจ้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอทราบทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น