เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ดร.ประชา แสนกลาง นายอำเภอสองแคว และนายสำลาน แปงสะหว่าง เจ้าเมืองเชียงฮ่อน เป็นประธานร่วมกันเปิดพิธีงานการแข่งขันกีฬามิตรภาพ ไทย – ลาว ที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อำเภอสองแคว จังหวัดน่านกับเมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน กระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองเมือง ให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างอำเภอสองแคว กับเมืองเชียงฮ่อน และร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

ดร.ประชา แสนกลาง นายอำเภอสองแคว กล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ได้รับการส่งเสริมเกื้อกูลจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับประชาชน ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม สภาวะแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายที่ต่อเนื่องของไทยที่เน้นส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ไทยและลาว ยังได้จัดทำสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อยืนยันว่าจะเคารพในเอกราช และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน รวมทั้งตกลงจะระงับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี

ดร.ประชา แสนกลาง นายอำเภอสองแควกล่าวต่อว่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2562 จากจังหวัดน่าน ให้ดำเนินการตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ขึ้นระหว่างอำเภอสองแคว กับ เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ซึ่งมีกิจกรรมในการประชุมแลกเปลี่ยนข้อราชการในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน รวมทั้งมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องประจำทุก ๆ ปี โดยเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น